www.phowkee.com           ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป          แบบเหล็กหล่อคอนกรีต          
 
 

     ในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมงานก่อสร้าง ที่รุดหน้าไปมากส่วนหนึ่งที่สังเกตได้เด่นชัด คือมีการนำระบบก่อสร้างด้วยผนังสำเร็จรูป อุปกรณ์สำเร็จรูป หรือ Prefab มาใช้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย และอาคารต่างๆเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการประหยัดแรงงาน เวลา และลดต้นทุนในการก่อสร้าง พร้อมยังสามารถก่อสร้างได้ทุกฤดูกาล ประกอบกับชิ้นงานยังเป็นคอนกรีต เสริมเหล็ก จึงมีความแข็งแกร่งคงทนไม่แตกร้าว นั่นจึงเป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้การก่อสร้างลักษณะดังกล่าวได้เข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในประเทศไทย ซึ่งการก่อสร้างลักษณะดังกล่าวไปข้างต้นนั้น จะกระทำการหล่อคอนกรีตสำเร็จรูป ที่หน้าหน่วยงานก่อสร้าง หรือกลางแจ้งภายนอกอาคาร จึงทำให้ไม่สามารถควบคุมคุณภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ทั่วถึง เทียบเท่ากับการที่กระทำการหล่อคอนกรีตสำเร็จรูปที่เกิดขึ้นภายในโรงงานได้ เพราะการหล่อ คอนกรีตสำเร็จรูปภายในโรงงาน สามารถวางแผนการผลิต และใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย มาควบคุมการผลิต และตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานอันมีคุณภาพที่ดีกว่านั่นเอง
     ในขณะที่ภาวะความต้องการที่อยู่อาศัยในแต่ละปี มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้บรรดาบริษัทพัฒนาที่ดินต่างก็ต้องการที่จะเร่งผลิตสินค้าออกมาขาย เพื่อตอบสนองความต้องการ และรองรับกลุ่มลูกค้าดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม ถึงที่สุดก็ไม่สามารถจะทำได้ดังใจต้องการ เนื่องจากติดปัญหาในเรื่องแรงงาน และช่างฝีมือ เพราะการก่อสร้างด้วยระบบธรรมดา ยังคงต้องใช้แรงงานคนแทนเครื่องจักรซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ รวมทั้งค่าจ้างแรงงานที้ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ระบบเครื่องจักร ประกอบกับยังจะต้องประสบปัญหาทางด้านแรงงานจะมีการหยุดงานในช่วงเทศกาลในช่วงเทศกาลในขณะที่บริษัทต้องการเร่งงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด
     ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้บริษัทพัฒนาที่ดินทั้งรายเล็ก และรายใหญ่ ได้หันมาให้ความสนใจอย่างจริงจังต่อระบบการก่อสร้างสำเร็จรูป และระบบกึ่งสำเร็จรูป ในการนำมาใช้กับโครงการเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากระบบดังกล่าวสามารถเพิ่มปริมาณก่อสร้างได้จำนวนมาก ประหยัดเวลา ทำให้ก่อสร้างได้เสร็จตามกำหนดการที่ให้ไว้กับลูกค้า และยังลดต้นทุนลง

 
บริษัท คอนกรีตถาวร จำกัด       ----      บริษัท โป๊วกี่ จำกัด
สำนักงาน: 8 ม.9 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140     โทร. (02) 979-4034     โทรสาร. (02) 979-4034
ม. 4 ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140     โทร. 036-491617-8
This Site is produced by Zyberex Co.,Ltd.     Copyright © Zyberex Co.,Ltd.  (2005) All rights reserved.