www.WIEGERINTERNATIONAL.com           ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป          แบบเหล็กหล่อคอนกรีต          
 
 
 
 
			 

รายละเอียดการประดิษฐ์


( หน้าที่ 2/5 )
คำอธิบายรูปเขียนโดยย่อ รูปที่ 1ก และ 1ข แสดงถึงรูปสามมิติของผนังคอนกรีตสำเร็จรูปตามการประดิษฐ์นี้ รูปที่ 2 แสดงถึงรูปตัดด้านหน้าของผนังคอนกรีตสำเร็จรูปตามการประดิษฐ์นี้ รูปที่ 3 แสดงถึงการติดตั้งผนังคอนกรีตสำเร็จรูปตามการประดิษฐ์นี้ รูปที่ 4ก-4ง แสดงถึงรูปตัดด้านบนของแผ่นผนังคอนกรีตที่นำมาต่อกันตามแนวนอน รูปที่ 5ก และ 5ข แสดงถึงรูปตัดด้านข้างของแผ่นผนังคอนกรีตที่นำมาต่อกันตามแนวตั้ง การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ ตามรูปที่ 1ก แสดงให้เห็นถึงรูปสามมิติของผนังคอนกรีตสำเร็จรูปตามการประดิษฐ์นี้ ซึ่งมีลักษณะที่ประกอบ ด้วย แผ่นผนังคอนกรีต 1 ที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมที่ซึ่งพื้นผิวด้านบนและด้านล่างของแผ่นผนังคอนกรีต1 จะเป็นร่อง 13 จำนวนหนึ่งที่มีระยะห่างเท่าๆกัน โดยที่พื้นผิวด้านบนของแผ่นผนังคอนกรีต 1 จะมีแท่งเหล็ก 2 จำนวนหนึ่งที่จะ ฝังตัวในแนวดิ่งอยู่ภายในแผ่นผนังคอนกรีต 1 ซึ่งที่ส่วนปลายด้านบนของแท่งเหล็ก 2 ที่โผล่ออกมาจากพื้นผิว ด้านบนของแผ่นผนังคอนกรีต 1 จะเป็นเกลียวที่มีน็อตร้อยยึดอยู่ และในตำแหน่งระหว่างแท่งเหล็ก 2 จะเป็นรู 3 จำนวน หนึ่งที่จะทะลุตลอดตามแนวความสูงของแผ่นผนังคอนกรีต 1 เพื่อใช้สำหรับเป็นที่ให้แกนโลหะยึดโยง (ซึ่งไม่ได้แสดงให้เห็นในรูปเขียน) มาสอดผ่านเข้าไปในรู 3 สำหรับยึดโยงระหว่างแผ่นผนังคอนกรีต 1 ที่นำมาต่อ กันตามแนวตั้งที่พื้นผิวด้านข้างทั้งสองข้างของแผ่นผนังคอนกรีต 1 จะถูกขึ้นรูปเป็นร่องราง 4 (ได้แสดงให้เห็น อย่างชัดเจนในรูปที่ 1ข) ที่มีผิวเว้าลึกลงไปจากขอบด้านข้างของผิวด้านข้างของแผ่นผนังคอนกรีต 1 โดยที่ภาย ในร่องราง 4 จะเป็นสัน 5 จำนวนมากที่วางตัวเป็นระยะห่างเท่าๆกันตามความสูงของแผ่นผนังคอนกรีต 1 และใน ตำแหน่งระหว่างสัน 5 จะมีข้อต่อ 6 จำนวนหนึ่งที่จะฝังตัวในแนวนอนอยู่ภายในพื้นผิวด้านข้างทั้งสองข้างของแผ่น ผนังคอนกรีต 1 โดยที่ข้อต่อ 6 จะมีลักษณะเป็นแท่งโลหะที่ถูกนำมาดัดให้ส่วนที่ยื่นออกมาจากพื้นผิวด้านข้างของ แผ่นผนังคอนกรีต 1 มีลักษณะเป็นห่วงรูปวงกลม ตามรูปที่ 2 แสดงให้เห็นถึงรูปตัดด้านหน้าของผนังคอนกรีตสำเร็จรูปตามการประดิษฐ์นี้ ซึ่งแผ่นผนัง คอนกรีต 1 มีรูปทรงสี่เหลี่ยมที่มีพื้นผิวด้านบนและด้านล่างของแผ่นผนังคอนกรีต 1 เป็นiร่อง 13 จำนวนหนึ่ง โดยที่พื้นผิวด้านบนของแผ่นผนังคอนกรีต 1 จะมีแท่งเหล็ก 2 จำนวนหนึ่งที่จะฝังตัวในแนวดิ่งอยู่ภายในแผ่น ผนังคอนกรีต 1 ซึ่งที่ส่วนปลายด้านบนของแท่งเหล็ก 2 ที่โผล่ออกมาจากพื้นผิวด้านบนของแผ่นผนังคอน กรีต 1 จะเป็นเกลียวที่มีน็อตร้อยยึดอยู่ โดยที่พื้นผิวด้านล่างของแผ่นผนังคอนกรีต 1 จะเป็นรู 7 จำนวนหนึ่งใน ตำแหน่งที่ตรงกันกับแท่งเหล็ก 2 เพื่อใช้สำหรับเป็นที่ยึดกับส่วนปลายด้านบนที่เป็นเกลียวของแท่งเหล็ก 2 ของ แผ่นผนังคอนกรีต 1 ที่จะนำมาต่อกันตามแนวตั้ง เพื่อความสะดวกในการปรับระดับในแนวนอนของแผ่นผนังคอน กรีต โดยที่พื้นผิวด้านข้างทั้งสองข้างของแผ่นผนังคอนกรีต 1 จะถูกขึ้นรูปเป็นร่องราง ที่มีผิวเว้าลึกลงไปจากขอบ ด้านข้างของผิวด้านข้างของแผ่นผนังคอนกรีต 1 โดยที่ภายในร่องราง 4 จะเป็นสัน 5 จำนวนมากที่วางตัวเป็นระ ยะห่างเท่าๆกันตามความสูงของแผ่นผนังคอนกรีต 1 และในตำแหน่งระหว่างสัน 5 จะมีข้อต่อ 6 จำนวนหนึ่งที่จะ ฝังตัวในแนวนอนอยู่ภายในพื้นผิวด้านข้างทั้งสองข้างของแผ่นผนังคอนกรีต 1 โดยที่ข้อต่อ 6 จะมีลักษณะเป็น แท่งโลหะที่ถูกนำมาดัดให้ส่วนที่ยื่นออกมาจากพื้นผิวด้านข้างของแผ่นผนังคอนกรีต 1 มีลักษณะเป็นห่วงรูปวง กลม ซึ่งที่ส่วนปลายด้านในของข้อต่อ 6 จะเป็นเกลียว 8 สำหรับสวมยึดเข้าไปในเบ้ารองรับ 9 ที่มีผิวภายในเป็น เกลียวสำหรับรองรับการขันยึดด้วยน็อตกับส่วนปลายด้านในที่เป็นเกลียว 8 ของข้อต่อ 6
Page:  1   2   3   4   5                
 
บริษัท คอนกรีตถาวร จำกัด       ----      บริษัท วีเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สำนักงาน: 1515 ถนนพระราม4 เแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330     โทร. 02-2160664     โทรสาร. 02-2160665
โรงงาน: 81/1 ซอยพัฒนา 24 ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอนอำเภอพัฒนา-เขื่อนป่าสัก อ.พัฒนานิคม ลพบุรี     โทร. 036-491617-8
This Site is produced by Zyberex Co.,Ltd.     Copyright © Zyberex Co.,Ltd.  (2005) All rights reserved.